Archive for Listopad, 2010

Mikrosławia zamarła

Zjednoczona Federacja Mikrosławii zamarła i straciła dynamikę. Aktualnie nic ciekawego nie można napisać o inicjatywach obywatelskich, bo ich zwyczajnie nie ma. Mieszkańcy nie są chętni nawet do zawsze dotąd popularnych gier umysłowych. Coraz trudniejsze też są rozmowy na tematy państwowe, gdyż zaangażowanie obywateli spadło do poziomu zerowego. Dlatego słusznie można powiedzieć, Mikrosławia zamarła.

Reklamy

8 Komentarzy »

Modernizacja strony Luindoru

„Inicjatywa Kakucka” jest odpowiedzialna za nowy design stron Księstwa Luindoru wchodzącego w skład Królestwa Dreamlandu. Nowy i czytelny sposób prezentacji informacji v-życiowych zachęca do wizyty na stronach serwisu Księstwa, a opisy są wręcz perfekcyjne, bo zwięzłe i treściwe. Gratulacje dla projektantów stron!

Comments (1) »

Sensacyjny kandydat na skrijata!

To Liliana la Machette! Tak, po raz pierwszy w Mikrosławii na najwyższy urząd v-państwowy kandyduje kobieta! Naprzeciw doświadczonego i opromienionego kilkukrotnym i skutecznym piastowaniem tego v-urzędu Daniela Saryoni staje Liliana, osoba znająca już pokrótce zagadnienia sprawowania władzy wirtualnej poprzez funkcję administracyjną w Nowalskim Kraju Związkowym. Dzisiaj trudno wyrokować co do jej szans na zdobycie najwyższej funkcji w ZFM, ale niezależnie od wyniku wyborów, już można powiedzieć o przełamaniu wielokrotnie stosowanej tradycji niemieszania się kobiet do najwyższej v-polityki państwowej, co jest dobrym znakiem dla żywotności Mikrosławii. Kobieca ręka zawsze łagodzi obyczaje rozhulanego nieco bractwa męskiego, a ZFM potrzebuje wyraźnie takowej. Przykładem jest młodożeniec Jens, który po ślubie wyraźnie się ustatkował i ma zdecydowanie celniejsze pomysły niż jako osoba stanu v-wolnego! Dlatego i v-polityka tylko może zyskać na obecności kobiety w jej sprawowaniu! Z sympatią należy wiec przyglądać się debiutowi Liliany w wyborach o najwyższą funkcję, gdyż tym krokiem łamie pewien schemat utrwalony już i wydawać się mogło, nienaruszalny.

Comments (1) »

Obywatelstwo partnerskie

Zjednoczona Federacja Mikrosławii z Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu zawarły Traktat o obywatelstwie partnerskim.

Traktat o Obywatelstwie Partnerskim ze Zjednoczoną Federacją Mikrosławii


Trizopolis, 29 lipca 2010

Art.1 [Definicje i wprowadzenie]
1. Niniejsza umowa międzynarodowa traktuje o Projekcie Obywatelstwa Partnerskiego, zwanym dalej Projektem;
2. Przez Państwa Współpracujące w niniejszej umowie rozumieć należy Rzeczpospolitą Sclavinii i Trizondalu oraz Zjednoczoną Federację Mikrosławii;
3. Przez Rezydenta rozumie się osobę, która posiada Obywatelstwo Partnerskie;
4. Przez Państwo Rezydenckie rozumieć należy jedno z Państw Współpracujących, gdzie Rezydent może korzystać ze swoich praw na podstawie Obywatelstwa Partnerskiego;
5. Przez Państwo Ojczyste rozumieć należy jedno z Państw Współpracujących, gdzie Rezydent posiada zwykłe obywatelstwo tego państwa;
6. Przez Państwo Obce rozumieć należy każde państwo trzecie nie zawierające niniejszej umowy;

Art.2 [Obywatelstwo Partnerskie ogólnie]
1. Państwa Współpracujące wdrażają niniejszy Projekt polegający na utworzeniu Obywatelstwa Partnerskiego, jako środka pośredniego między umową o obywatelstwie podwójnym, a pozostaniem przy obywatelstwie pojedynczym.
2. Obywatelstwo Partnerskie jest akceptowane przez władze Państw Współpracujących.
3. Zadaniem Państw Współpracujących jest umożliwienie wykonywania swoich obowiązków i praw przez osoby posiadające Obywatelstwo Partnerskie bez względu czy Rezydent posiada obywatelstwo konkretnego Państwa Współpracującego, którego władze są zobowiązane do wykonania względem niego konkretnych czynności czy też nie;
4. Rezydenci posiadający Obywatelstwo Partnerskie nie mogą być w żaden sposób pozbawieni praw obywatelskich w Państwie Współpracującym, z którego pochodzą, ani także nie mogą podlegać szykanom władz państwowym z faktu posiadania Obywatelstwa Partnerskiego;

Art.3 [Odpowiedzialność sądowa]
1. Jeśli Rezydent popełni przestępstwo jedynie w rozumieniu przepisów Państwa Rezydenckiego to proces odbywa się przed sądem Państwa Rezydenckiego na jego przepisach, przy czym Państwo Ojczyste zobowiązane jest do zapewnienia obrony swojemu obywatelowi, który ma status Rezydenta;
2. Jeśli Rezydent popełni przestępstwo jedynie w rozumieniu przepisów Państwa Ojczystego to stosować należy do niego przepisy zobowiązujące w Państwie Ojczystym dla niego;
3. Jeśli Rezydent popełni przestępstwo w rozumieniu przepisów obydwu Państw Współpracujących proces odbywa się w Państwie Ojczystym na podstawie jego przepisów, przy czym organy prokuratorskie obydwu Państw Współpracujących mają obowiązek razem współdziałać.
4. Jeżeli Rezydent popełni przestępstwo poza granicami państwa i jedynie w rozumieniu przepisów Państwa Obcego to obowiązkiem obydwu Państw Współpracujących jest zapewnić mu obronę prawną podczas procesu o ile o to wniesie.

Art.4 [Uprawnienia Rezydenta]
1. Uprawnienia Rezydenta w Państwie Ojczystym są niezależne od posiadanego Obywatelstwa Partnerskiego i regulowane są przez ustawy Państwa Ojczystego, przy czym ustawy te nie mogą rozróżniać praw dla Rezydentów i zwykłych obywateli względem obywatelstwa obowiązującego w danym kraju;
2. Uprawnienia Rezydenta ze Zjednoczonej Federacji Mikrosławii względem Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu dotyczą:
a) Pracy w administracji państwowej i samorządowej poza funkcjami :
1. obsadzanymi w wyborach,
2. we władzy sądowniczej,
3. związanymi z dyplomacją i obronnością Państwa Rezydenckiego
b) Prawa do udziału i głosowania w parlamencie przeznaczonym dla wszystkich obywateli;
c) Prawa do korzystania ze wszystkich ulg i pomocy finansowych przysługującym zwykłemu obywatelowi Rzeczpospolitej;
3. Uprawnienia Rezydenta z Rzeczpospolitej Trizondalu i Slavinii względem Zjednoczonej Federacji Mikrosławii dotyczą:
a) Pracy w administracji państwowej i samorządowej poza funkcjami:
1. Skrijata Wszechsławii,
2. związanymi z dyplomacją i obronnością Państwa Rezydenckiego;
b) Prawa do udziału i głosowania w parlamencie przeznaczonym dla wszystkich obywateli;
c) Prawa do korzystania ze wszystkich ulg i pomocy finansowych przysługujących zwykłemu obywatelowi Rzeczpospolitej;
4. Jeśli w czasie trwania niniejszego Projektu jedno z Państw Współpracujących zmieni struktury organizacji państwowej tworząc nowe organy to Komisja Nadająca decyduje, czy Rezydentom mają przysługiwać prawa do działania w tych organach, jeśli prawa te nie wynikają bezpośrednio z niniejszej umowy;

Art.5 [Obowiązki i zakazy względem Rezydenta]
1. Rezydent ma obowiązek:
a) aktywnego działania na rzecz Państwa Rezydenckiego;
b) podtrzymywania współpracy między Państwami Współpracującymi;
c) w przypadku konfliktu zbrojnego, w którym stroną przeciwną nie jest jedno z Państw Współpracujących brać udział w obronie Państwa Rezydenckiego, jednak za zgodą władz wojskowych Państwa Ojczystego;
2. Rezydent nie może:
a) pracować w wywiadzie Państwa Rezydenckiego oraz na terenie Państwa Rezydenckiego w wywiadzie Państwa Ojczystego;
b) być czynnym członkiem służb wojskowych Państwa Rezydenckiego bez zgody administracji wojskowej Państwa Ojczystego;
c) reprezentować Państwa Rezydenckiego w jakiejkolwiek sprawie międzynarodowej względem dyplomacji lub sądownictwa chyba, że w przypadku drugim za zgodą sądu odpowiedniego Państwa Ojczystego;

Art.6 [Komisja Nadająca]
1. Komisja Nadająca jest jedynym organem nadającym i odbierającym Obywatelstwo Partnerskie Rezydentom;
2. Komisja Nadająca składa się z:
a) 2 przedstawicieli Państw Współpracujących, przy czym jednego deleguje najwyższy organ wykonawczy tegoż państwa, a drugi wybierany jest zgodnie z wewnętrznymi przepisami.
b) Obserwatorów, którzy przyglądają się pracą Komisji Nadającej, jednak nie posiadają w niej prawa do brania udziału w głosowaniach, a którymi to może być każdy funkcjonariusz władzy państwowej jednego z Państw Współpracujących;
3. Komisja Nadająca podejmuje decyzje wspólnie przez głosowanie, przy czym obrady względem obywateli Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu prowadzi jawnie na forum tegoż Państwa Współpracującego, zaś obrady względem obywateli Zjednoczonej Federacji Mikrosławii na forum tegoż Państwa Współpracującego;
4. Komisja Nadająca:
a) Nadaje Obywatelstwo Partnerskie;
b) Odbiera Obywatelstwo Partnerskie;
c) Reguluje sprawy uprawnień i obowiązków Rezydentów, o których nie wspomina niniejsza ustawa, a są konieczne dla sprawnego działania Projektu;
5. Decyzję podjętą przez Komisję Nadającą unieważnić może tylko sąd Państwa Ojczystego Rezydenta, który taki wniosek wniósł;
6. Postanowienia Komisji Nadającej publikuje się w dziennikach praw Państw Współpracujących;
7. Głosowania i obrady w Komisji Nadającej prowadzi osoba wnosząca sprawę, z pośród członków tejże Komisji.

Art.7 [Nadanie i odebranie Obywatelstwa Partnerskiego]
1. Obywatelstwo Partnerskie może dostać jedynie osoba, która:
a) Wykazuje znajomość podstawową informacji o Państwie Rezydenckim;
b) Posiada obywatelstwo przynajmniej jednego z Państw Współpracujących, tj. Państwa Ojczystego;
c) Mieszka na terenie przyszłego Państwa Rezydenckiego min. 30 dni
2. W celu otrzymania Obywatelstwa Partnerskiego należy złożyć wniosek na forum Komisji Nadającej zawierający:
a) Imię i nazwisko w Państwie Ojczystym;
b) Akt nadania obywatelstwa lub poświadczenie 2 obywateli Państwa Ojczystego lub organu nadającego;
c) Datę pierwszej wiadomości na forum przyszłego Państwa Rezydenckiego;
d) Zaświadczenie o sprawowanych funkcjach w Państwie Ojczystym;
e) Uzasadnienie wniosku min. na 5 zdań;
3. Obywatelstwo Partnerskie może zostać odebrane osobie, która:
a) Przestała być aktywna na forum Państwa Rezydenckiego;
b) Obraża Państwo Rezydenckiego;
c) Jest nieaktywna w obydwu Państwach Współpracujących

4. Obywatelstwo Partnerskie odebrać Komisja Nadająca w ciągu 7 din musi osobie, która:
a) straciła obywatelstwo Państwa Ojczystego;
b) zrzekła się Obywatelstwa Partnerskiego;
c) została skazana wyrokiem sądu za próbę zamachu stanu względem Państwa Rezydenckiego;

Art.8 [Suwerenność członków projektu]
1. Pomimo niniejszej umowy Państwa Współpracujące są wciąż w pełni suwerenne i niepodległe mogąc wypowiedzieć umowę w każdej chwili jej obowiązywania
2. Okres wypowiedzenia umowy trwa 3 dni;
3. Gdy zakończy się okres wypowiedzenia umowy wszyscy Rezydenci tracą swoje uprawnienia w Państwach Rezydenckich;
4. Państwo Współpracujące może zastrzec w drodze ustawy specjalne dodatkowe obostrzenia względem praw i obowiązków Rezydenta lub znieść te zawarte w umowie.

Art.9 [Przepisy końcowe]
1. Z chwilą wejścia w życie umowy:
a) Władze administracyjne Państw Współpracujących zobowiązane są do utworzenia działów na forach państwowych dla Komisji Nadających;
b) Władze Państw Współpracujących zobowiązane są do wyboru członków Komisji Nadającej;
c) Władze Państw Współpracujących zobowiązane są do innych czynności w celu wdrożenia niniejszej umowy.

(-)Adrian Trydencki,

Członek główny Kolegium Wykonawczego

(-) Daniel Saryoni,
Przedstawiciel Skrijata Wszechsławii

Dokument ten w praktyce pozwala na wzajemne przenikanie się stron, co jest korzystne dla nich, gdyż nowe idee wyniesione z tych wzajemnych pielgrzymek mają niebagatelny wpływ na życie obu państw wirtualnych.

Comments (1) »

Mikrosławia na nowym kursie?

27 listopada odbędą się wybory nowego rządcy Zjednoczonej Federacji Mikrosławii z tytułem skrijata, który jest najwyższym urzędnikiem państwowym i reprezentantem kraju poza jego granicami. Ostatnie, nieco wymuszone okolicznościami wybory, pokazały, że pojawił się na scenie polityki ZFM nowy silny gracz, nowy w sensie v-polityki ZFM. Do 11 listopada, do dnia zgłaszania kandydatów, przekonamy się, czy to trwały trend dążenia do wcielenia w życie swoich pomysłów z Jego strony, czy tylko jednorazowa inicjatywa zainspirowana kryzysem ówczesnym. Gdyby jednak były król Nowalu stanął w szranki walki wyborczej, Mikrosławia stanie przed trudnym wyborem. Jej mieszkańcy będą musieli wybrać między dotychczasową tradycją Federacji, gdzie rządzeniem zajmowali się założyciele jej właśnie, a silną osobowością założyciela Nowalu, jednego z dwóch najważniejszych filarów Federacji. Co ciekawsze, osoba Jego Królewskiej Wysokości dzisiaj jest właśnie synonimem pewnej rewolucji z ZFM, gdyż nie jest on obciążony swoistym „układem” założycieli i ma (miał już nawet w wyniku wyborczym) swoich oddanych zwolenników. Dlatego też zasadnym wydaje się refleksja, że Mikrosławia może znaleźć się na nowym kursie, bo dotychczasowych rządców poznała, a czy wybierze nowe? 27 listopada przekonamy się.

7 Komentarzy »

Imperium kontratakuje?

Znamienny tytuł użyty przez v-dziennikarzy w stosunku do Mikrosławii jednak jest zaskakujący. Imperium? ZFM to Imperium?

Popatrzmy na początki ZFM. Układ sił to jeden na jeden, czyli Morinia i Nowal, układ personalny to dwa na dwa, czyli Artur i Daniel, a po drugiej stronie Juan i Karol. Czterech dzielnych ludzi postanawia połączyć siły, aby stworzyć coś fajnego! Nie imperium, nie dominatora lokalnego, nie mocny zewnętrznie v-kraj, a silną mikronację! Silną dla obywateli, którzy w niej mieli znaleźć swoje miejsce i swój świat wirtualny. Oczywiście każdy zwróci uwagę na fakt, że wspólna wola czterech musi uczynić coś wyjątkowego, bo nawet Sarmacja powstała z koncepcji jednego Piotra Mikołaja!, a tu cztery silne wole.

Podstawą partnerstwa tej czwórki były i są wzajemna lojalność i pewna nierozerwalność ich wspólnego v-bytowania. Nawet w momencie wielkiego kryzysu ZFM właśnie działania wewnątrz czwórki założycielskiej uśmierzyły wzburzony ocean namiętności w kraju. Zapobiegło to upadkowi niektórych dziedzin życia Mikrosławii i skonsolidowało życie wewnętrzne. Aż nieoczekiwanie okazało się, że to kojarzy się v-publicystom z imperium.

Czy słusznie?

Jeśli silne więzi wewnętrzne uznać za imperialną strukturę, to owszem! ZFM jest Imperium swoich obywateli! I potrafi kontratakować.

Leave a comment »

W odpowiedzi na atak Aralii

Towarzysze i towarzyszki,

w odpowiedzi na oskarżycielski ton artykułu, który ukazał się niedawno w periodyku „Echo Aralii”, wypada mi nie tylko bronić dobrego imienia naszej ojczyzny, ale także stanowczo zaprotestować przeciwko takim zuchwałym krokom.

Aralia, państwo poniekąd socjalistyczne i, na pewno, młode, może nie wiedzieć, ale ustrojem dominującym w Naszej ojczyźnie, jest socslawizm. Ustrój, prospołeczny i na wskroś egalitarny. A jak potwierdzają inne państwa – sprawiedliwy. To właśnie ta idea prowadzi cały naród, każdego dnia dając opór imperializmom i próbom destabilizacji kraju.

Redaktor, wykazał się także nikłą wiedzą, z zakresu prowadzonych rozmów. Owszem, nie zaprzeczę, rozmowy na temat współpracy prowadzimy. Prowadziliśmy je od zawsze i od zawsze były one jawne, więc zadanie to dodatkowo ułatwiamy – czemuż więc publikowanie tka nierzetelnych informacji? Przecież podstawowe zasady tworzenia ew. nowego tworu, jak i podstawy funkcjonowania zostały już dawno nakreślone i przedstawione!

Artykuł ten, jasno pokazał, iż Aralia nie tylko chce zasłynąć w regionie, ale i chce zdominować region. My, mając potencjał i odpowiednie siły, gotowi jesteśmy przeciwdziałać tym krokom. Radzę więc rządowi Aralii, delikatniej, niż redakcja echa, podchodzić do relacji z naszym krajem. Mieszanie się w sprawy wewnętrzne obcego panstwa nie jest mile widziane z jego perspektywy.

(-) Juan Samirović

6 Komentarzy »