Archive for Styczeń, 2009

Czy da się wyregulować rynek v-prasowy?

Kolejny raz nadaktywne agencje prasowe zdominowały Planetę Mikronacje, czym wywołały pewną irytację dziennikarzy o nieco stonowanym temperamencie publicystycznym. Wprowadzone zostały pewne zmiany, powstało uczulenie na podbijanie wpisów przez manipulacje datownikiem, sprawy są na gorąco dyskutowane na forum mikronacyjnym jak zapewnia w swojej publikacji o zaspamowanej planecie Aralt. Wydaje się jednak, że istota sprawy kryje się w całkiem innym miejscu. To co dla Webpressu było źródłem uciechy i zabawy, czyli krótkie komentarze, dla innych okazało się źródłem dobrej formy reklamy oraz dominacji v-światowej. Planeta stała się swoistym zakładnikiem w walce ludzi pióra w wirtualu i na pewno nie służy już zabawie, czy nawet swojemu celowi, czyli informacji, a stała się matą do bezwględnej realizacji pozycji w rankingu, nieoczekiwanym papierkiem lakmusowym dla toksycznego v-dziennikarstwa.

Czy walczyć z tym zjawiskiem, czy … o właśnie. Wydaje się, że warto przypomnieć dyskusję głównie autorstwa redakcji Araltu związaną ze spamem Webpressu, gdy padły bardzo różne propozycje, notatek zbiorczych, ograniczenia wpisów do jednego dziennie i tym podobnych. Podobnie jak bezregulaminowe forum mikronacyjne, Planeta też pada w takich chwilach, gdy pojawiają się spamerzy, ofiarą braku regulaminu. Czyli wracamy do punktu wyjścia, czy do pytania, czy regulacja jest możliwa? Bez wątpienia jest to na pewno ograniczenie wolności prasy i tłumienie jej głosu, dlatego warto chyba wziąć pod uwagę ten niezamierzony efekt, że w takich warunkach niektórzy mogą zwyczajnie zamilknąć, bo …

Reklamy

6 Komentarzy »

Sojusz, czy stowarzyszenie?

Sojusz dyplomatyczny Oceanii mający łączyć Dreamland, Elderland, Natanię, Nowal i Okoczię musi wziąć pod uwagę pewne uwrażliwienie największego uczestnika proponowanej organizacji z zawieraniem sojuszy, gdyż samo słowo już straciło swą popularność w tym v-państwie. Ciepło przyjęta w Elderlandzie i Nowalu inicjatywa Żelaznego Żuka powinna jednak brać pod uwagę wrażliwość państw adresatów i lepszym rozwiązaniem byłoby chyba mówienie o stowarzyszeniu, które sojuszem wprawdzie nie jest, ale jak uczy straszny real, bywa mocniejsze w swej formule od oficjalności sojuszy!

Niewykluczone też, że ten dyplomatyczny pakt stanie przed problemem wielkiej wagi, jakim będzie  rozwiązanie Kwestii  Morwańskiej, która niepotrzebnie obciąża hipotekę wirtuala swoją sztucznością i bezprzedmiotowym odrzuceniem niezawisłości tego v-państwa. Z całym szacunkiem dla najbardziej zasłużonego v-państwa jakim jest Sarmacja na równi z pozostałymi mikronacjami W3, ta kwestia powinna być już dawno załatwiona w duchu poszanowania wolności wyboru.

Leave a comment »

Trzeci wykład VAP w wykonaniu zaproszonego Gościa

Trzeci wykład Vetońskiej Akademii Powszechnej jest dziełem JKM Augusta IV, który przedstawia w nim swoje v-państwo w sposób przystępny i jasny:

Na prośbę Vicekróla Juana Samira napisałem ten wykład o kraju mojego wirtualnego pochodzenia.
Zacznę od pełnej nazwy Kraju. Przyjeła się nazwa „Królestwo Polskie”, jest to błąd, gdyż zgodnie z Konstytucją styczniową pełna nazwa brzmi: Rzeczypospolita Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy (skrót RPL).W skrócie wystarczy powiedzieć Rzeczypospolita Korony i Litwy. Za czasów Małej Konstytucji funkcjonowała nazwa: Federacja Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy.
Kraj wzoruje się na Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Korona (czyli Królewsto Polskie) i Wielkie Księstwo Litwy posiadają odrębe tylko wojsko, gdzie nad Armią Korony czuwa Hetman Wielki Koronny, a nad Armią Litwy- Hetman Wielki Litewski. Dawne urzędy Kanclerza Korony oraz Kanclerza Litwy skupiły się w ręku Kanclerza Rzeczypospolitej. <czytaj całość>

Leave a comment »

Los Sojuszu w rękach obywateli

Oświadczenie z listy dyskusyjnej Dreamlandu rozstrzyga przyszłość Sojuszu Dreamlandzko-Scholandzkiego:

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

Dnia 10. stycznia 2009 roku odbyła się konferencja Rządów Królestwa
Dreamlandu i Scholandii, na której obecni byli:
— ze strony Dreamlandu:
* Jego Królewska Mość Edward I Artur
* Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
* Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi

— ze strony Scholandii:
* Jego Królewska Mość Piotr Abogard Scholandzki
* Janusz Lis książę von Salvepol
* Marcin Pośpiech książę von Salvepol-Nova Vita

Rozmowy rozpoczęły się od dyskusji na temat reformy Sojuszu poprzez
modyfikację traktatu. W związku z tym, że przedstawiciele obu krajów
nie byli przygotowani na konkretne propozycje, wspólnie ustalono o
wymianie propozycji drogą korespondencji między ministrami spraw
zagranicznych.

W sprawie powracającej kwestii Stałej Komisji Traktatowej, sojusznicze
Rządy podpisały Regulację Wykonawczą, która dotyczy jej likwidacji.
Treść Regulacji widnieje w załączniku nr 1.

Powrócono także do pomysłu przeprowadzenia wirtualnej olimpiady.
Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za jej organizację i wszelkie
przygotowania mają zostać ministrowie odpowiedni ds. sportu.

Poruszona sprawa stosunków z Wandystanem i Sarmacją, także w świetle
wydarzeń wypowiedzi sporej ilości obywateli na temat Sojuszu,
doprowadziła do propozycji przeprowadzanie referendum w obu krajach, w
którym społeczeństwo mogłoby wypowiedzieć się na temat dalszego
istnienia Sojuszu. Referendum, zaakceptowane przez Rządy oraz Ich
Królewskie Moście Edwarda I Artura i Piotra Abogarda Scholandzkiego,
ma zostać przeprowadzane w połowie lutego bieżącego roku.

/-/ Marcin Pośpiech książę von Salvepol-Nova Vita,
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Scholandii

/-/ Paweł Erwin markiz de Archien-Liberi
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu

Leave a comment »

Podwójne uznanie

Staraniem znanego wędrowca nowalskiego Juana Samira el-Guevary de Vetonii doszło do dwóch aktów nawiązania stosunków dyplomatycznych:

TRAKTAT

o wzajemnym uznaniu zawarty między,
Rzeczypospolitą Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy
reprezentowaną przez osobę Króla Augusta IV,
a Królestwem Nowalu reprezentowanym przez osobę Król Matta Zdolnego.

I. Postanowienia Ogólne
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2.Strony wyrzekają się agresji wobec siebie, ustanawiają wzajemne
stosunki dyplomatyczne, oraz zobowiązują się wszystkie problemy
rozstrzygać drogą dyplomatyczną.

II. Ambasadorzy
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela
obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na
ambasadora.
2. Interesy jednej Strony na terenie, który należy do władz Strony
drugiej reprezentuje Ambasador.
3. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego.
4. Immunitet pozwala im na niepodleganie jurysdykcji karnej.
5. Ambasador immunitetu może się zrzec, albo zostać go pozbawiony przez
odpowiednie organy w państwie z którego pochodzi.

III. Współpraca.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do
podejmowania działań; zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Obie strony mają prawo do wprowadzenia aneksów do powyższego traktatu po uzgodnieniu i zgodzie obu stron.

(-) JKM Matt Zdolny, Król Nowalu
(-) JKM August IV
Król wirtualnego Królestwa Polskiego
Wielki Książę Litwy
Książę Prus

oraz:

Układające się Strony:
Pędzący Kojot, Wódz Okoczii;
Matt Zdolny, Król Nowalu
w imieniu państw przez siebie zarządzanych.

Art. 1
1. Strony potwierdzają, że swoja państwowość wzajemnie uznają.
2. Strony chcą dążyć do stosunków nieagresywnych.

Art. 2
1. Strony nawiązują stosunki stałe dyplomatyczne.
2. Przedstawicielstwo strony nowalskiej regulują prawa wewnętrzne
Królestwa Nowalu.
3. Wysłannik Szoszoinów będzie powoływany przez Starszego Puchacza
ds.
kontaktów z Innymi Ludami. Strona nowalska wysłannika może
niezaakceptować.

Art. 3
1. Wysłannik czy też Ambasador:
a) nie podlegają prawom państwa w którym pełnią obowiązki kontaktowe,
chyba, że wysłannik/Ambasador naruszy dobra osoby innej, a sprawa
związku z kontaktowaniem się Okoczii z Nowalem i odwrotnie nie ma;
b) jeździć może gdzie im się podoba;
c) a i kontaktować się może jak im się podoba;
d) nowalski polować może jedynie w towarzystwie szoszoińskich
myśliwych ze względu na bezpieczeństwo samego Ambasadora jak i
naturalna regulację populacji miejscowych zwierząt;
e) nowalski otrzymuje dietę na zapoznanie się z tradycyjnymi napojami
Okoczii;
3. Strony zobowiązują się rozstrzygać spory dotyczące Ambadadorów i
Wysłanników w sposób pokojowy, niekoniecznie na trzeźwo.

Art. 4
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do działania na rzecz rozwoju
kontaktów jak najbardziej przyjaznych.

Art. 5
1. Traktor wchodzi w życie po zaakceptowaniu go przez Wiec Szoszoinów

(-) Pędzący Kojot
(-) Matt Zdolny

Tym samym Nowal wszedł niejako do jednego z ciekawszych nurtów wirtuala związanych z klimatycznymi mikronacjami.

2 Komentarze »

Kolejny namiestnik Luindoru

Kolejny namiestnik Luindoru może budzić zdumienie w świetle gwałtownych i raniących dyskutantów scen związanych z ustąpieniem poprzedniego namiestnika, ale dzisiaj należy podać informację bez specjalnych dodatków, bo chyba trafniejszej nominacji dawno nie oglądano!

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 19 stycznia 2009 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy z urzędu Namiestnika Koronnego Księstwa Luindoru Pablo von
Neumanna.

II. Powołujemy na urząd Namiestnika Koronnego Księstwa Luindoru Cyrica
barona van den Sune-Buuren.

III. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.

Leave a comment »

Zmiany na Dworze Dreamlandzkim

Doszło do wielkiej zmiany na dworze królewskim w Dreamlandzie, jak informuje o tym komunikat z listy dyskusyjnej królestwa:

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 4 stycznia 2009 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Odwołujemy Pawła Erwina markiza de Archien-Liberi z urzędu Marszałka
Naszego Dworu.

II. Powierzamy Pawłowi Erwinowi markizowi de Archien-Liberi tymczasowe
pełnienie obowiązków Marszałka Naszego Dworu do czasu odmiennego Naszego
postanowienia.

III. Postanowienie niniejsze jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.

Wydarzenie te odbiło się głośnym echem na liście dyskusyjnej, gdzie odsunięty Marszałek Dworu wystosował oświadczenie motywujące przyczyny Jego odejścia wymuszonego orzeczeniem sądowym z wyrokiem okresowego zajmowania stanowisk w Parlamencie.

2 Komentarze »