Archive for Październik, 2008

Książe Daniel Łukasz porządkuje sprawy sarmackie

Jednym z elementów porządkowania jest czuwanie nad stanem klas społecznych, a to powoduje że:

Grodzisk, dnia 28 października 2008 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie pozbawienia tytułów szlacheckich i arystokratycznych

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 16 Konstytucji Księstwa Sarmacji, po otrzymaniu opinii Trybunału Honorowego, postanawiam o POZBAWIENIU posiadanych tytułów szlacheckich, w związku ze złamaniem przysięgi wierności wobec Księstwa Sarmacji i Księcia Sarmacji oraz Narodu Sarmackiego:

 1. Czcigodnego JAROSŁAWA barona SADOWSKIEGO,
 2. Czcigodnego WOJCIECHA barona KACZMARCZYKA,
 3. Czcigodnego MATEUSZA barona KARCZEWSKIEGO.

§ 2.

Ponadto, pozbawiam Wielmożnego MICHAŁA wicehrabiego O’RHADA posiadanego tytułu szlacheckiego.

§ 3.

Panowie JAROSŁAW SADOWSKI, MICHAŁ O’RHADA, WOJCIECH KACZMARCZYK oraz MATEUSZ KARCZEWSKI tracą przywilej posługiwania się tytułami szlacheckimi oraz przyznanymi herbami i prawo obecności w Izbie Zasłużonych Sarmatów.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel Łukasz.

Również ważnym społecznie zadaniem, jest pilnowanie, aby osoby szkodliwe opuściły terytorium księstwa:

Grodzisk, dnia 27 października 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie wydalenia cudzoziemca

Na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 306 o cudzoziemcach z dnia 28 czerwca 2006 r., zwanego dalej „dekretem” postanawiam, co następuje:

§ 1.

Postanawiam o wydalenia z terytorium Księstwa Sarmacji Pana SILENTA bnt MAN, legitymującego się adresem poczty elektronicznej simone.liberi@gmail.com oraz zarejestrowanym w systemie ewidencyjnym Księstw Sarmacji identyfikatorem ‚A5787’, oraz zakazuję mu powrotu na terytorium Księstwa Sarmacji do dnia 10 listopada 2008 r., w związku z tym, iż okoliczności wskazują, iż jego pobyt na terytorium Księstwa Sarmacji jest niepożądany ze względu na interes publiczny.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

..co znakomicie ułatwia dogodne narzędzie utworzone innym dekretem (cytat zmiany w Dekrecie o cudzoziemcach):

Z Dekretem z mocą ustawy o cudzoziemcach, „cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego”. Status prawny cudzoziemców jest, pod wieloma względami, zasadniczo mniej korzystny, niż status obywateli. W szczególności:

 • cudzoziemcom nie przysługują określone prawa,
 • cudzoziemiec może zostać wydalony przez Księcia z terytorium Księstwa i Korony Sarmacji, jeżeli:
  • został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
  • działał na szkodę interesów Księstwa Sarmacji,
  • inne okoliczności wskazują, iż jego pobyt na terytorium Księstwa Sarmacji jest niepożądany ze względu na interes publiczny.

Decyzje w sprawie wydalenia cudzoziemca podlega natychmiastowemu wykonaniu i może obejmować także zakaz powrotu na terytorium sarmackie. Jeżeli zakaz został wydany na okres dłuższy niż 30 dni, wydalonego cudzoziemca uznaje się ponadto za osobę zmarłą w rozumieniu odrębnych przepisów prawa — co w szczególności wiąże się z nabyciem jej majątku przez spadkobierców testamentowych lub ustawowych.

Skarżenie decyzji w sprawie wydalenia

Decyzję w sprawie wydalenia można zaskarżyć przed Sądem Najwyższym. Należy zaznaczyć, że ocena zaistnienia dwóch ostatnich przesłanek dla wydalenia cudzoziemca należy co do zasady, do Księcia. Sąd Najwyższy może jednak uchylić decyzję w sprawie wydalenia w przypadku uchybień formalnych, materialnych (np. cudzoziemiec nie został prawomocnie skazany), lub jeżeli w sposób oczywisty:

 • działania osoby wydalonej nie były działaniami na szkodę Księstwa, ani też
 • nie istniały żadne okoliczności wskazujące na niepożądany ze względu na interes publiczny charakter pobytu cudzoziemca na terytorium sarmackim.
Reklamy

3 Komentarze »

Nowy premier Królestwa Dreamlandu

Po upadku poprzedniej ekipy na skutek nieuzyskania aprobaty parlamentarnej, został desygnowany nowy premier i rząd w Dreamlandzie, a to treść komunikatu ze strony głównej królestwa:

Dnia dzisiejszego JKMość Edward I Artur powołał na urząd Premiera Korony dr Krzysztofa wicehrabiego Jazłowieckiego, w związku z nieuzyskaniem wotum przez dr Roberta markiza van Buurena. Ministrami zostali:

*MKiN – Cyric van den Suune-Buuren
*MFiG – Taheto
*MSZ – Paweł Erwin de Archien-Liberi
*MSWiA – Krzysztof Jazłowiecki

Gratulujemy nowo obranemu premierowi i ministrom oraz życzymy powodzenia!

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że poprzedni rząd ewidentnie zlekceważył elementy proceduralne prawa dreamlandzkiego i dlatego nie objął w sumie urzędowania.

Redakcja Sokn Webpress dołącza do życzeń i gratuluje jednocześnie szybkiego wyłonienia Rady Ministrów!

3 Komentarze »

Nowalski Instytut Statystyczny

Z kart historii Królestwa Nowal – część 9.

Nowalski Instytut Statystyczny to nie było nic innego, jak biuro ankietowe i badawcze Królestwa. Jego rola sprowadzała się do prowadzenia badań ankietowych, a jeden z jego moderatorów pokusił się raz o ogólną analizę prowadzonych prac, niestety, tylko analizę szczątkową.

Poruszane w ankietach tematy to:

Jak oceniasz pracę obecnego rządu?

Ocena ustroju

Poparcie dla króla

Zadowolenie

Nowi ministrowie

Sondaż przedwyborczy

Udział w wyborach

Charakter Nowalu

Flaga

Czy jesteś zadowolony z wyników wyborów ??

Rząd Tymczasowy

Kto na premiera ??

oraz wspomniane ogłoszenie

Podsumowanie nr 1

Niestety moderatorzy Instytutu nie uszanowali ankiet pierwszego moderatora fifaraula i tych tematów nie jestem w stanie przypomnieć kompleksowo, bo zostały wykasowane przez admina ówczesnego forum, co jest mimo wszystko nieodwracalną stratą. Wówczas były to ankiety na konkretne zapytania, na przykład Sokn (tak tak, Sokn działał praktycznie od początku istnienia v-państwa) pytał o stosunek do Pałacu, wojska etc. Jedna z ankiet zajmowała się kwestią stowarzyszenia z Elderlandem, ale treści pytań, ani wyniku nie podam, bo się nie zachowały, podobnie jak stosunek nowalczyków do kwestii ewentualnego wstąpienia do UPV.

Państwa wirtualne podobnie, jak realne, potrzebują danych o ocenach ludności i nastrojach mieszkańców, stąd potrzeba zorganizowania Instytutu, ale niestety, nie znalazł on swojego oddanego pracownika i praca w nim kulała od samego początku, a zakończyła się bez jakiejś efektownej puenty.

Leave a comment »

Kandydaci w wyborach scholandzkich

Dwa komitety wyborcze stanęły do rywalizacji o miejsca w Parlamencie Królestwa Scholandii:

I. Komitet wyborczy wyborców „Niezależni”:

1. Alev van Dovski von Sergijevsk, Książę Inselii,

2. Krystian S. „Leon” Gmurek r. van Dovski, Hrabia Gmurowa.

II. Komitet wyborczy „Nowa Demokracja”:

1. Janusz Lis von Salvepol, Książę Dolii,

2. Marcin Pośpiech von Salvepol-Nova Vita, Książę Faerie,

3. Jerzy Mordecki, Margraf Svevii,

4. Marcin Landecki, Baronet.

Uwagę zwraca kandydowanie do parlamentu osób z bardzo wysokimi tytułami, osób sprawdzonych wielokrotnie i gotowych dalej służyć swojej v-ojczyźnie. Sam układ sił wśród kandydatów i komitetów wyborczych wskazuje teoretycznego zwycięzcę, czyli Nową Demokrację.

Leave a comment »

Kryzys rządowy w Dreamlandzie, tym razem ostry!

Tutaj nie trzeba nic dodawać, po prostu cytuję komunikat z Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu!

Witam!

Izba Poselska odrzuciła wniosek premiera o udzielenie rządowi wotum zaufania. W oddanych głosach widać negatywne skutki ostatniego konfliktu w Platfusie Obywatelskim. To koniec urzędującego gabinetu.


Łączę serdeczne pozdrowienia,
Pablo

Sytuacja tak nieoczekiwana, że trudno ją nawet skomentować. Bywały wprawdzie kryzysy rządowe w innych mikronacjach, ale ten ma tak niecodzienny przebieg, że jest czymś bezprecedensowym w historii polskich mikronacji!

Comments (1) »

Opinia Gońca Czarnoleskiego na temat nowego układu politycznego Sarmacji

Goniec Czarnoleski jak zwykle ma własny sposób oceny zjawisk politycznych w Księstwie Sarmacji, a poniżej jest odnośnik i fragment ostatniej publikacji na ten temat pod tytułem „Odrodzenie… SPD?”:

Zakończone przedwczoraj wybory do Izby Poselskiej XXII kadencji w cuglach wygrał KW ‘Odrodzenie’, którego poparła aż połowa wyborców. To wielki sukces byłych działaczy rozwiązanej już Sarmackiej Partii Demokratycznej, którzy rozpoczęli już proces formowania rządu pod przewodnictwem Jaśnie Oświeconego diuka Michała Łaskiego. – W przeciągu tygodnia powinniśmy przedstawić dokładny plan działania rządu. I jak zwykle będzie mało paplania, więcej konkretów – powiedział nam były kanclerz. <czytaj całość>;

Ciekawe jak to będzie się miało do obwieszczenia Herolda na temat:

W dniu wczorajszym uległ zmianie tryb nadawania obywatelstwa sarmackiego. Dotychczasowa metoda i poziom debat publicznych nad wnioskami, dzięki tytanicznej wręcz pracy Pani Seneszal, Prześwietnej Calisto hr. Kami-Chojnackiej, został utrzymany w należytym porządku. W imieniu zarówno swoim, jak i Korony, pragnę wyrazić wdzięczność za blisko dwuletnią pracę, wytrwałość, cierpliwość, konsekwencję, poświęcenie, pozytywny przykład, odwagę… <czytaj całość>

Leave a comment »

Dzień Narodów Zjednoczonych, a v-świat

Postawy mikronacyjne – część druga.

W Dniu Narodów Zjednoczonych warto sobie zadać pytanie, jakie to święto ma odniesienie do wirtualnego świata. Ma ponieważ z całą naszą wirtualizacją i v-żywotem jednak nie możemy całkowicie odbić się od reala, w którym egzystujemy! Ba, z niego czerpiemy wzory i natchnienia do naszej działalności mikronacyjnej! Więc w czym problem? Otóż on jest i to całkiem niemały. W odczuciach wielu v-światowców przeżywamy jako wirtual poważny regres i mamy realny v-kryzys, wcale nie finansowy, jak go przeżywa bogatsza cześć społeczeństw realowych. V-kryzys wirtualowy, to brak aktywności, brak pomysłów, brak zapału do działania mikronacyjnego. Z jakiegoś powodu nie widzimy potrzeby podpatrywania reala i kopiowania pomysłów i wydarzeń do wirtualnej rzeczywistości, bo…? Bo jest zbyt nudno i nic się nie dzieje? W Dniu Narodów Zjednoczonych warto sobie zadać te pytanie, czy naprawdę nic się nie dzieje? Nic godnego skopiowania do równoległej symulacji zwanej v-życiem?

Leave a comment »