Archive for Marzec, 2009

Zaproszenie z Okoczii…

Szczyt Państw Zachodnich nie tylko obraduje, ale też potrafi się bawić, czego dowodem jest zaproszenie z:

My, Szoszoini, pragniemy zaprosić was, mikrooceaniczni przyjaciele, na obchody Święta Założenia. Dokładnie rok temu Kazag Slobodanović, przyszły Swawolny Byk, przyleciał do Arakhopolis swoim sterowcem Rambert. W ładowni Ramberta przewiózł, całkiem niechcący, grupę upitych na umór winem natańskim Szoszoinów. Osadził ich na jednej z akrhańskich wysp – Teronii, a oni założyli tam swoja osadę – Okoczię.
Obchody odbędą się bladotwarzowego 30 marca, o godzinie 20:00 na tejże polanie – http://forum.mikronacje.info/chat/. Proszę przekazać informację swoim rodakom, a nie samolubnie trzymać ją dla siebie. Mięsiw, trunków i innych frykasów nie zabraknie.

Reklamy

Leave a comment »

Expose premiera Królestwa Dreamlandu

EXPOSE PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO

PAŁAC PARLAMENTU
Dreamopolis Królewskie,
dnia 21 marca 2009 roku

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość, Regencie!
Państwo Senatorowie!
Panowie Posłowie!
Wasze Ekscelencje Ambasadorowie i Goście!
Dreamlandczycy!

Witajcie ponownie. Kolejny raz staję przed Wami jako Premier Rządu Królewskiego, by omówić plany na następne miesiące.
W świecie wirtualnym na dobre rozgościł się kryzys, który dotknął także i nas. Naszym zadaniem jest, by ten spadek aktywności był jak najmniej odczuwalny. Naszym, a więc nie tylko Rządu, a również wszystkich obywateli.

Nowy Rząd powstał w wyniku koalicji Stronnictwa Federalnego, Platformy Obywatelskiej KD oraz posłów niezrzeszonych.

Przed Rządem, Parlamentem, przed całym Dreamlandem stoją wielkie zadania.

Po pierwsze reforma ustrojowa. Jak mogliśmy zauważyć, obecny system wyboru posłów jest już przestarzały, pokazały to ostatnie kampanie wyborcze. Razem z Koroną Rząd wprowadzać będzie nowe zasady wyboru posłów, które pobudzą polityczne życie prowincji.

Innym działaniem będzie przełamywanie sceptycyzmu w tworzeniu prawa.
W każdym nowoczesnym państwie wirtualnym, gdy pojawia się potrzeba lub pomysł, gdy jakaś płaszczyzna v-egzystencji wymaga uregulowania, panuje zgoda na tworzenie prawa i prawo to jest wprowadzane. A w Dreamlandzie jest dokładnie odwrotnie. Wielu jest przekonanych, że ta baza prawna, która posiadamy, jest idealna i nie należy, ba nawet nie można w niej niczego zmieniać. Takie przekonanie cofa Królestwo w rozwoju. Potrzebne jest prawo pracy, potrzebne są ustawy tworzące nowe jednostki, potrzebne są ustawy kompetencyjne. Nasza Ojczyzna musi się nieustannie rozwijać i nieustannie wzbogacać się o nowe przepisy, które systematyzują nasze życie. Do  biurokracji jest nam jeszcze bardzo daleko i zapewniam, że nigdy do niej nie dojdziemy.

W poprzednim expose mówiłem o Systemie Gospodarczym. Dzisiaj SG już jest, trzeba go jedynie sprawnie wprowadzić. Potrzebne do tego będą zarówno akty prawne, jak i  przygotowanie naszej gospodarki finansowej.
Wiele dreamów od lat leży bez ruchu, tworząc niekiedy nawet milionowe konta bankowe. Pieniądze te są martwe. Obciążają one nasze finanse, tworząc asymetryczny rynek, który może okazać się niebezpiecznie niestabilny. Zadaniem Rządu w tej materii będzie pobudzenie środków finansowych, aby wymóc ich swobodny przepływ. Pieniądze muszą krążyć, by tworzyć profesjonalną gospodarkę. Przy okazji pragnę odpowiedzieć
na wątpliwości budżetowe. Póki nie zostanie opracowana nowa ustawa budżetowa, Rząd nie weźmie ani dreama z konta Skarbu Królestwa. Taka sytuacja nie zachodziła również w poprzedniej Kadencji. Wszystkie aktywa pieniężne, które wypłynęły z kont rządowych, swoje źródło miały w rezerwie pozostałej po  poprzednim budżecie.

W polityce zagranicznej przede wszystkim skupimy się na  wzajemnych stosunkach z konkretnymi państwami. Niemniej zwrócimy również uwagę na organizacje, przede wszystkim na Ligę Państw Secesjonistycznych oraz Wspólnotę Korony Ebruzów. Wspólnota Korony Ebruzów potrzebuje gruntownej reformy oraz wzajemnego zbliżenia. Wspólnota w dzisiejszym
mikroświecie jest niewątpliwie potrzebna i może do niego wnieść wiele efektywnych rozwiązań. Poza tym interesuje nas współpraca z Wandystanem, niejako w odpowiedzi na wandejskie nadzieje i apele.
Prócz tego ważna jest dla nas współpraca z Cesarstwem Austro-Węgier, Zjednoczonym Królestwem Brugii, Królestwem Scholandii oraz wszystkimi narodami polskiego mikroświata, których celem jest wzajemny dialog i budowanie nowoczesnego społeczeństwa wirtualnego. Chciałbym również podkreślić, że Królestwo Dreamlandu nie posiada zapędów imperialistycznych oraz nigdy nie jest zainteresowane aneksją żadnego państwa w celu budowania swojej potęgi. Chcemy partnerów i współpracowników, nie wasali.

Kultura dreamlandzka należy do najstarszych i  najobszerniejszych w polskim mikroświecie. Nie możemy pozwolić na to, by poprzez wakaty na stanowiskach dyrektorskich została zaniedbana, czy wręcz zapomniana.
Dlatego należy zreorganizować dreamlandzkie instytucje kulturalne, by odpowiadały one zarówno na potrzeby obywateli jak i ograniczenia kadrowe. Musimy przypomnieć sobie o naszym wspaniałym dorobku i nadal uzupełniać go o nowe wizje.

Wysoka Izbo!

Przytoczyłem tutaj najważniejsze problemy stojące przed nowym Rządem.
Ja oraz Ministrowie zrobimy wszystko, by sprostać swoim i ogólnym oczekiwaniom. Już teraz zapowiadam, że jesteśmy w stanie zaryzykować własną pozycję i popularność, by  wprowadzić korzystne zmiany dla naszego Królestwa.

Na koniec chciałbym przypomnieć wszystkim – Dreamland to my.
Nasze Najjaśniejsze Królestwo kształtują nie Król, Premier, i paru innych decydentów, ale każdy, który widnieje w Centralnym Rejestrze Mieszkańców.
Pokażmy więc, że chcemy i potrafimy być Dreamlandem.

Panowie Posłowie!
Dreamlandczycy!

Pragnę życzyć Jego Królewskiej Mości jak najszybszego powrotu do zdrowia oraz zwracam się do Wysokiej Izby z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania Rządowi Królewskiemu.


(-) dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki
Premier Rządu Królewskiego

Leave a comment »

Nowoczesna Konstytucja w Nowalu

Po efektownej dyskusji w Zgromadzeniu Narodowym Królestwo Nowal ma nową wersję swojej Ustawy Zasadniczej i tym samym aktualne podstawy prawne funkcjonowania w mikroświecie. Tekst poniżej:

PREAMBUŁA
My naród Nowalski, złączony jednym pragnieniem, dążący do ugruntowania i udoskonalenia własnej suwerenności, ku potomności dostarczając, wzniosłych celów dążąc postanawiamy co następuje. Zgromadzenie Narodowe za realizację Konstytucji odpowiedzialne zostaje.
I. USTRÓJ PAŃSTWA
Art. 1
Królestwo Nowal, zwane też Nowalem, jest federacją regionów autonomicznych.
Art. 2
Głową państwa jest Zgromadzenie Narodowe.
Art. 3
Symbolami narodowymi Królestwa Nowalu są:
1. Flaga.
2. Godło.
3: Hymn
Art. 4
Nowal jest państwem autorytatywnym z praktycznymi procedurami władzy ludu.
a) Władza ta przejawia się poprzez uchwałodawczą oraz sądowniczą rolę Zgromadzenia Narodowego
b) władzę i stanowiska urzędników administracji państwowej
Art. 5
Zasadniczym terytorium Królestwa Nowal jest Wyspa Nowalska, oraz zamorskie terytoria administrowane.
Art. 6
Królestwo Nowal jest podzielone na regiony:
1. domenę królewską Lene,
2. Vicekrólestwo Vetonii,
3. Vicekrólestwo Antyli Nowalskich.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI
Art. 7
Mieszkańcem Nowalu jest każda osoba przebywająca w sposób stały na terytorium Królestwa Nowal, co oznacza aktywność na forum lub w innej formie.
Art. 8
Obywatelem Nowalu zostaje mieszkaniec Nowalu, który otrzymał obywatelstwo w drodze rozpatrzenia wniosku o przyznanie obywatelstwa.
Art. 9
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie obywatelom Nowalu, co dotyczy wyborów parlamentarnych, ale w Zgromadzeniu Narodowym bierze udział każdy mieszkaniec nowalski.
Art. 10
Obywatele Nowalu mają prawo zrzeszania się w:
1. partiach politycznych,
2. związkach wyznaniowych,
3. fundacjach i stowarzyszeniach.
Art. 11
Obywatele Nowalu mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
Art.12
Obywatele mają gwarancję wolności słowa, równości wobec prawa oraz dostępu do edukacji i kultury.
Art.12a
1. W Nowalu prawa i wolności człowieka i obywatela uznaje się i gwarantuje, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami prawa międzynarodowego i w zgodzie z niniejszą Konstytucją.
2. Podstawowe prawa i wolności człowieka są niezbywalne i przysługują każdemu od urodzenia.
3. Realizacja praw i wolności człowieka i obywatela nie powinna naruszać praw i wolności innych osób.
Art.12b
1.Prawa i wolności człowieka oddziałują bezpośrednio. Określają one sens, treść i stosowanie prawa, działalność władzy ustawodawczej i wykonawczej , są gwarantowane przez wymiar sprawiedliwości.
Art. 13
Obowiązkiem obywatela jest:
1. Dbanie o dobre imię Nowalu,
2. Płacenie podatków na rzecz Skarbu Państwa,
3. Respektowanie ustanowionego prawa.

III.EDUKACJA
Art. 14
a) Prawo do edukacji jest niezbywalnym prawem obywatela. Nowal dążyć będzie do wybudowania i utrzymywania systemu edukacji publicznej na wszystkich poziomach, począwszy od szkół podstawowych, przez szkoły średnie, na uczelniach wyższych i instytutach kończąc.
b) Warunki edukacji, jej prowadzenia oraz egzaminowania, i nadawania tytułów naukowych określają uczelnie za aprobatą Zgromadzenia Narodowego.

IV.WŁADZE PUBLICZNE
Art. 15
Władzę zwierzchnią w Królestwie Nowal sprawuje Zgromadzenie NArodowe.
Art. 16
Władzę w regionach pełnią aprobowani przez Zgromadzenie Narodowe członkowie administracji.
Art. 17
a) władzę wykonawczą pełnią rządy regionów, z uwzględnieniem Kontytucji.
b) najwyższą i zarazem nadzwyczajną władzę w państwie pełni Zgromadzenie Narodowe.
Art. 18
Władzę sadowniczą pełnią odpowiednio do tego uprawnione osoby i instytucje wyznaczone przez Zgromadzenie Narodowe.

V. SIŁY ZBROJNE
Art. 19
Siły Zbrojne Nowalu zwane dalej Siłami Zbrojnymi Nowalu dzielą się na trzy rodzaje:
1. Wojska lądowe,
2. Lotnictwo,
3. Flotę.
Art. 20
Najwyższe zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi posiada Król Matt Zdolny.
Art. 21
Bezpośrednią kontrolę nad Armią w imieniu Króla sprawują dowódcy poszczególnych formacji, których zgromadzenie stanowi Sztab Geberalny
Art. 22
Zadaniem Sił Zbrojnych jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrona granic Nowalu.
Art. 23
Tryb powoływania do służby wojskowej oraz edukacji kadr Sił Zbrojnych regulowany jest odrębnymi ustawami.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 24
Organem oficjalnym państwa jest forum, a strona internetowa http://nowal.mikronacje.info/ pełni funkcję informacyjną.
Art. 25
Życie kraju toczy się przede wszystkim na Forum http://nowal.fora.pl/, a także na stronach wicekrólestw i instytucji.
Art. 26
W wypadku klęski żywiołowej (awarii Forum) życie kraju zostaje przeniesione na Listę Dyskusyjną albo na jedno z for regionalnych.
Art. 27
Nowal współpracuje z pozostałymi mikronacjami w celu stworzenia stabilnego mikroświata wirtualnego.
Art. 28
Uznaje się ciągłość konstytucyjną zapisów Deklaracji Niepodległości Królestwa Nowalu i potwierdza się ustanowione z tej okazji Święto Narodowe 9 lipca każdego roku realnego. Czas nowalski liczy się od dnia 9 lipca 2006, każdy miesiąc realny, to kolejny rok nowalski.
Art. 29
Zmiany Konstytucji wymagają zwykłej większości głosów osób zaangażowanych w dyskusję w Zgromadzeniu Narodowym i podpisu Króla. W przypadku dwukrotnej odmowy podpisania zmiany przez Króla, jest ona nieważna.

Leave a comment »

Admin mikronacje.info u steru rządu!

Jeden z założycieli projektu mikronacje.info, osoba bardzo umiarkowana i otwarta na mikroświat Mat Max, został premierem Scholandii. Nie można powiedzieć, że w sprawowaniu władzy nie ma on doświadczenia, bo tekę ministerialną w resorcie promocji Królestwa piastował w swój sposób, czyli skutecznie i bez sensacyjności. Wczoraj ten polityk wygłosił expose i należy oczekiwać, że zacznie działać Jego rząd o składzie:

Premier KRS i Minister Promocji – Mat Max von Salvepol, Baron
Minister Spraw Zagranicznych, wicepremier ds systemowych – Kuba von Salvepol Pakulski, Hrabia Elfidias
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pablo Neruda von
Salvepol-Landecki, Kawaler
Minister Finansów i Gospodarki – Jerzy Mordecki, Książę Bergii
Minister Kultury – Marcin Landecki von Salvepol, Baron

Zaciekawienie budzi nowy podział kompetencji ministerialnych i decyzja o promowaniu mediów przez resort kultury spowodowana nieskutecznością dotychczasowych projektów ministerialnych. Należy też oczekiwać nowej aktywności promocyjnej, nowej w sensie rozszerzenia oferty promocyjnej Królestwa i ułatwień dla nowych mieszkańców.

Nowemu rządowi scholandzkiemu życzymy skutecznej pracy, bo jego skład pokazuje, że nim właśnie tacy ludzie zasiadają!

Leave a comment »

Szczyt Państw Zachodnich oświadcza!

V-państwa Zachodu zdecydowały się na krok wyraźnie podkreślający ich odrębność regionalną przyjmując „Oświadczenie Mikrooceanii”

Oświadczenie
o przynależności do krainy geograficznej Mikrooceanii

Państwa niżej podpisane oświadczają wzniośle, iż należą do regionu geograficznego zwanego Mikrooceanią. Państwa należące do politycznego regionu Mikrooceanii łączy zbliżone położenie geograficzne, lokalna kultura oraz wspólny interes, którym jest dbanie o istnienie, rozwój, ekologię i kulturę regionu.

(-)Federacja Al Rajn, JE Premier Ajatulalh Osama bin Ramzani

(-)Okoczia, Wódz z Woli Bogów i Szoszoinów, walczący z Realem i Neo, Pędzący Kojot

(-)Królestwo Natanii, Wezyr machekku

(-)Vicekról Vetonii – Juan Samir el-Guevara de Vetonia, przedstawiciel Królestwa Nowal

(-)Królestwo Elderlandu, Adrian v-hr. Scott z upoważnienia Jego Królewskiej Mości Patrika II

3 Komentarze »

Traktaty, traktaty

Po uporaniu się z większością problemów wewnętrznych (radykalne rozwiązanie kwestii opozycji 😉 , ale przez real), nowalski wysiłek obrócił się w czynienie lepszym mikroświata polskiego, czego dosadnym odzwierciedleniem są kolejne traktaty dyplomatyczne inicjowane różnie, a finalizowane z dyskretną pomocą Juana Samira el-Guevary de Vetonii i tak Skarland:

Traktat dyplomatyczny zawarty pomiędzy Królestwem Nowal, a Królestwem Skarland

Art. 1

Układające się strony uznają wzajemnie swoje istnienie, suwerenność oraz niepodległość.

Art. 2

Strony zobowiązują się do nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych, a także do pokojowego współistnienia na arenie międzynarodowej.

Art. 3

Układające się strony zobowiązują się do ustanowienia swoich przedstawicielstw, oraz przedstawicieli według własnych praw i obyczajów.

Podpisano:
(-) JKM Norbert I Catalan
Król Królestwa Skarlandu

(-) JKM Matt Zdolny
Król Królestwa Nowal

I Winktown:


Traktat dyplomatyczny zawarty pomiędzy Królestwem Nowal, a Wolnym Miastem Winktown

Art. 1

Układające się strony uznają wzajemnie swoje istnienie, suwerenność oraz niepodległość.

Art. 2

Strony zobowiązują się do nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych, a także do pokojowego współistnienia na arenie międzynarodowej.

Art. 3

Układające się strony zobowiązują się do ustanowienia swoich przedstawicielstw, oraz przedstawicieli według własnych praw i obyczajów.

Podpisano:
(-) Talerz de Tocqueville
Tytularny Prezydent Wolnego Miasta Winktown

(-) JKM Matt Zdolny
Król Królestwa Nowal

Uznały za zasadne i pożyteczne nawiązanie ściślejszych stosunków z otwartym na v-świat Nowalem. Satysfakcja jest tym większa, że wcześniej do tego samego wniosku doszły Okoczia i Neopolis oraz Rzeczpospolita KPiWKL, a Tortuga weszła wręcz w skład Królestwa Nowal, jako Vicekrólestwo Antyli Nowalskich, stając się jednym z ważniejszych miejsc życia nowalskiego.

Leave a comment »

I kolejny blamaż OPM

Tym razem Reunion, nie chodzi o Francję, nie, chodzi o wydmuszkowatą mikronację obcojęzyczną, którą OPM rade spolonizować i włączyć do Polskiego Oceanu Wirtualnego.

Sprawa jest tak absurdalna, że nadaje się tylko do kategorii humorystycznych wiadomości, piszę o niej dlatego, że nasz sojusznik z Mikrooceanii Al Rajn, zabrał głos na ten temat słusznie zauważając, że i OPM i jakiś tak operetkowy twór zajmujący się kartografią  niby mikronacyjną,  popadły w obłęd  i straciły wszelkie  znamiona normalnie funkcjonujących instytucji. Pikanterii do całej blagi dodaje fakt, że formalnie rzecz biorąc to owe Reunion (zaznaczam, nie terytorium francuskie) ma być niby większe i silniejsze od Sarmacji (he he, kolejne RWS), a do tego portugalski w komunikacji chce zastąpić polskim (no to już wygląda na zręcznie maskowaną mistyfikację), co wydaje się czymś tak banalnie prostym w OPM, że…

Nagroda Darwina? 😉

8 Komentarzy »