Archive for Lipiec, 2009

Neutralność Unii Mikrooceanii wobec czego?

Próbuje się bezwstydnie wmówić Unii Mikrooceanii szkodliwość neutralności wobec konfliktu rzekomego na linii Sarmacja – WRM, ale to absolutna bzdura, bo takiego konfliktu zwyczajnie nie ma dotąd, dokąd WRM określa się mianem Morwanu Sarmackiego na terytorium sarmackim, czyli jako takie jest po prostu zbuntowanym terytorium Księstwa pod wodzą uzurpatora, arystokraty sarmackiego. Jest to typowo wewnętrzna sprawa Sarmacji i jej satelity czy zbuntowanej prowincji, nie ważne tu jest nazewnictwo i do tej sprawy nie ma mowy o neutralności, gdyż każdy kraj Unii ma zawarty stosowny traktat uznaniowy z Sarmacją i nie ma w nim praw do ingerowania w wewnętrzne sprawy Księstwa.

Neutralność Unii Mikrooceanii dotyczy tylko wrogich kroków jakie wobec siebie podejmują Dreamopolis, Grodzisk i Genosse, gdyż obszar w którym konflikt się lokalizuje nie leży w strefie zainteresowania Unii, a wyrywanie Sarmacji kawałków jej terytorium tym bardziej nie jest pociągającą perspektywą dla Unii. Tu wchodzą w grę strony i wobec nich Unia zachowuje ścisłą neutralność.

Reklamy

4 Komentarze »

Wniosek o odwołanie Rządu KD odrzucony

Z Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu możemy dowiedzieć się o odrzuceniu wniosku o odwołanie Rządu Królewskiego w Dreamlandzie z powodu nieuzyskania wymaganej większości parlamentarnej i tym samym Dr. net. Jazłowiecki ma swoje trzy tygodnie na dokończenie rządzenia do końca kadencji, czyli do czasu nowych wyborów i nowego rządu.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Premier Rządu Królewskiego KD oficjalnie mówi o rezygnacji z zamiarów ubiegania się o reelekcję i przekazaniu władzy Stronnictwu Federalnemu, które samodzielnie przystąpi do walki wyborczej. Cała sytuacja pokazuje ogromną niemoc polityczną najstarszej polskiej mikronacji, gdzie nastąpiło przewartościowanie dotychczasowych osiągnięć, a nawet ich zdeprecjonowanie i zaliczenie do wad. Niewykluczone, że w targanym coraz większymi sprzecznościami Królestwie Dreamlandu może dojść do nowych, gwałtownych wydarzeń, które trwale zmienią jego oblicze.

2 Komentarze »

Szczyt Państw Zachodnich kończy urzędowanie

Powołany do dyskusji i integracji państw zachodnich polskiego wirtuala Szczyt Państw Zachodnich kończy swoją misję. Jego efektem działania jest niespotykana w skali wirtuala integracja piątki v-państw, które potrafiły w szybkim tempie sformalizować swoje oczekiwania wzajemne i podpisały Małą Kartę powołującą Unię Mikrooceanii. Teraz nadchodzi moment, gdy w terminie czterdziestu dni Unia wejdzie w życie i zamiast Szczytu pojawią się unijne urzędy oraz parlament. Co daje nam przynależność do Unii? Otóż, już mamy pierwszy efekt podpisanej Małej Karty, gdyż Piątka spokojnie przedyskutowała awantury wokół buntownika sarmackiego z Morwanu i zdecydowała o całkowitej i ścisłej neutralności Unii wobec niej.

Ważnym zadaniem teraz jest powołanie parlamentu, co narody unijne muszą już brać pod uwagę i stosownie do tego przygotować swoje przedstawicielstwa, aby można było podjąć trud pracy nad Kartą Właściwą, której zarysy przygotował Szczyt, ale której uchwalenie wejdzie już w sferę aktywności obywatelskiej państw członkowskich Unii.

9 Komentarzy »

Mała Karta Unii Mikrooceanii uzyskała status oficjalnego dokumentu

Mała Karta Unii Mikrooceanii

Rozdział I – Postanowienia wstępne

Art. 1 – Ustanawia się Unię Mikrooceanii, organizację zrzeszającą państwa należące do geopolitycznego regionu Mikrooceanii.

Art. 2 – Niniejszy dokument stanowi o tymczasowych rozwiązaniach, które mają służyć przyspieszeniu rozwoju organizacji.

Rozdział II – Założenia Unii Mikrooceanii

Art. 3 – Unia Mikrooceanii jest platformą współpracy państw deklarujących przynależność do regionu Mikrooceanii.

Art. 4 – Członkowie Mikrooceanii są równi wobec siebie.

Art. 5 – Unia Mikrooceanii jest elementem Polskojęzycznego Mikroświata i dąży do współpracy z jego innymi elementami.

Art. 6 – W Unii Mikrooceanii wszyscy prawi obywatele członków są wobec siebie równi.

Art. 7 – Unia Mikrooceanii dąży do zrównania się majętności, rozwoju i liczebności narodów wszystkich członków poprzez zmierzanie ku modelowi idealnej mikronacji.

Art. 8 – W Unii Mikrooceanii panuje poszanowanie dla człowieka, poszanowanie dla jego przekonań i inicjatyw.

Rozdział III – Struktura Unii Mikrooceanii

Art. 9 – Członkami Unii Mikrooceanii stają się państwa, które ratyfikują niniejszy dokument przed jego wejściem w życie oraz państwa przyjęte przez Radę Delegatów poprzez zapisaną w karcie większość głosów.

Art. 10 – Członek Unii Mikrooceanii musi deklarować przynależność do mikrooceanicznego regionu geopolitycznego oraz samostanowić o sobie.

Art. 11 – Organem stanowiącym Unii Mikrooceanii jest Rada Delegatów.

Art. 12 – W Radzie Delegatów zasiada do trzech przedstawicieli władz członków Unii Mikrooceanii. Na delegacje danego państwa przypada tylko jeden głos.

Art. 13 – Decyzje w radzie Delegatów zapadają większością 2/3 głosów. W każdym głosowaniu muszą wziąć udział delegaci wszystkich członków Unii Mikrooceanii. Głos delegata może unieważnić najwyższy organ odpowiedzialny za politykę zagraniczna w danym państwie.

Art. 14 – Do chwili wejścia w życie właściwej Karty Mikrooceanii pracom nad nią przewodniczy Koordynator Powołania Unii Mikrooceanii (zwany dalej Koordynatorem). Odpowiada on za porządek obrad, czuwa nad głosowaniami Rady Delegatów.

Art. 15 – Koordynator jest powoływany na wniosek delegata przez zapisaną w karcie większość głosów w Radzie Delegatów. Tym samym trybem może zostać odwołany.

Rozdział IV – Deklaracje i obowiązki członków

Art. 16 – Członek Unii Mikrooceanii uznaje państwowość innych członków, utrzymuje z nimi stosunki dyplomatyczne, identyfikuje się z regionem Mikrooceanii, dąży do utrzymania pokoju i rozwoju przyjaźni wewnątrz Unii Mikrooceanii.

Art. 17 – Członek Unii Mikrooceanii nie pozostaje obojętny wobec problemów innego członka.

Art. 18 – Członek deklaruje wyrzeczenie się użycia przemocy wobec członków Unii oraz obronę ich suwerenności i nienaruszalności terytorialnej.

Art. 19 – Członek na wyraźną prośbę może udostepnić innym członkom intelektualne, techniczne i logistyczne zasoby swojego państwa, jeśli nie stoją ku temu na przeszkodzie żadne czynniki.

Art. 20 – Członek nie stawia barier komunikacyjnych i handlowych wobec innych członków.

Art. 21 – Członek wspiera integrację swojego narodu z innymi narodami Mikrooceanii.

Art. 22 – Członek nie traci suwerenności na rzecz państw niebędących pełnymi członkami Unii Mikrooceanii.

Rozdział V – Uprawnienia Unii Mikrooceanii

Art. 23 – Unia Mikrooceanii ma prawo powoływać podległe sobie instytucje.

Art. 24 – Unia Mikrooceanii ma prawo wnioskować o przekazanie instytucji członków w zarząd Unii, bądź jej instytucji. Członek ma prawo do odmowy.

Art. 25 – Unia Mikrooceanii ma prawo do posiadania majątku organizacji.

Art. 26 – Unia Mikrooceanii ma prawo do zażądania od członków przekazania określonego majątku na działalność organizacji. Żądanie musi być złożone w kierunku wszystkich członków, a wartość żądanego majątku powinna być równa, bądź proporcjonalna do wybranego czynnika. Żądanie nie dotyczy członków, na których terytorium nie istnieje pojęcie majątku.

Art. 27 – Unia Mikrooceanii ma prawo występować w charakterze podmiotu zdolnego do działalności gospodarczej.

Art. 28 – Unia Mikrooceanii ma prawo do posiadłości terytorialnych, które podlegać będą jurysdykcji wybranych członków Unii.

Art. 29 – Unia Mikrooceanii ma prawo do formowania ugrupowań zbrojnych. Zwierzchnikiem sił zbrojnych Unii Mikrooceanii rotacyjnie są zwierzchnicy sił zbrojnych członków, co reguluje dokument.

Art. 30 – Unia Mikrooceanii ma prawo do prowadzenia naboru do sił zbrojnych wśród obywateli członków.

Art. 31 – Siły zbrojne Unii Mikrooceanii mają prawo do stacjonowania na terytorium członka.

Art. 32 – Siły zbrojne Unii Mikrooceanii mogą występować jedynie przeciw wrogim członkowi organizacjom zbrojnym, które nie podlegają zwierzchnictwu władz członka i siłom zbrojnym, które przeprowadzają agresję wobec członka.

Art. 33 – Unia Mikrooceanii ma prawo do nakładania banicji i persona non grata. Banicja bądź persona non grata jest wiążąca na terytorium wszystkich członków.

Art. 34 – Unia Mikrooceanii ma prawo do zgłoszenia roszczeń wobec państw, na rzecz których członek utraci bądź utracił suwerenność.

Art. 35 – Unia Mikrooceanii ma prawo orzec o szkodliwości członkostwa członka w organizacji międzynarodowej i wysunąć wniosek o wystąpienie członka z danej organizacji.

Art. 36 – Unia Mikrooceanii ma prawo wnioskować o wypowiedzenie przez członka aktów prawa międzynarodowego mających wpływ na jego działalność w organizacji.

Rozdział VI – Ograniczenia kompetencji Unii Mikrooceanii

Art. 37 – Prawa Unii Mikrooceanii nie mogą łamać prawa międzynarodowego, konstytucyjnego, karnego, administracyjnego i rodzinnego obowiązującego wśród członków, oraz prawa cywilnego i pracy, jeżeli nie dotyczy ono relacji między podmiotami prawa cywilnego i pracy pochodzącymi od różnych członków.

Art. 38 – Prawa Unii Mikrooceanii nie mogą dotyczyć wymienionych z nazwy członków. Wyłączenie członka lub grupy członków z podlegania pod określony akt prawny musi wynikać z niemożności jego spełnienia spowodowanej czynnikami niezależnymi od członka i niezmiennych w najbliższej przyszłości.

Art. 39 – Unia Mikrooceanii nie ma prawa ograniczać praw wolnościowych obywateli Unii Mikrooceanii włączając w to działalność poza granicami Unii Mikrooceanii.

Art. 40 – Instytucje Unii Mikrooceanii nie mają prawa wchodzenia w kompetencje instytucji członków.

Art. 41 – Instytucje Unii Mikrooceanii maja obowiązek działać zgodnie z prawem członków.

Art. 42 – Unia Mikrooceanii nie ma prawa naciskać w celu przejęcia w zarząd instytucji członków.

Art. 43 – Unia Mikrooceanii ma obowiązek dysponować swoim majątkiem we wspólnym interesie wszystkich członków. Unia Mikrooceanii nie ma prawa do dysponowania majątkiem bez wyznaczonego celu. Niewykorzystany majątek Unia Mikroocenii ma obowiązek przekazać członkom w ilości proporcjonalnej do ich wkładu.

Art. 44 – Występowanie Unii Mikrooceanii w charakterze podmiotu gospodarczego musi być zgodne z prawem handlowym i odbywa się na równych zasadach z innymi podmiotami.

Art. 45 – Unia Mikrooceanii nie ma prawa zgłaszać roszczeń terytorialnych wobec członków.

Art. 46 – Siły zbrojne Unii Mikrooceanii nie mogą występować w charakterze agresora na terytorium członka, nie mogą występować przeciw ludności cywilnej ani siłom zbrojnym członka.

Art. 47 – Stacjonowanie sił zbrojnych Unii Mikrooceanii nie może utrudniać funkcjonowania członka.

Art. 48 – Zwierzchnik sił zbrojnych Unii Mikrooceanii nie może używać sił zbrojnych do realizacji planów prywatnych, bądź niezgodnych z wolą Unii i postanowieniami Karty.

Art. 49 – Nabór do sił zbrojnych Unii Mikrooceanii nie jest naborem przymusowym.

Art. 50 – Banicja nie może być nakładana wbrew woli członka, na którego terytorium znajduje się osoba poddawana banicji.

Art. 51 – Unia Mikrooceanii nie ma prawa narzucać członkom określonych działań dyplomatycznych wobec państw trzecich za wyjątkiem tych określonych w Art. 36 i 37.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

Art. 52 – Dokument wejdzie w życie po zatwierdzeniu go, przez co najmniej 5 państw we właściwym dla nich trybie.

Art. 53 – Dokument ten ma moc przez 40 dni od wejścia w życie.

Art. 54 – Struktury Unii Mikrooceanii, które zaistniały przed wejściem w życie tego dokumentu i są pełnoprawnymi strukturami przewidzianymi w Rodziale III.

Jej Wysokość Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I (-)
Federacja Al Rajn

(-) Żelazny Żuk
Wódz Okoczii

(-) Jego Królewska Mość Patrik II,
Król Federacji Królestwa Elderlandu

(-) Skrijat Zjednoczonej Federacji Mikrosławii
Juan Samir el-Guevara de Vetonia

(-) Król Natanii
Patryk I Labacki

Leave a comment »

Ratyfikacja Małej Karty oraz jej podważenie

Mikrosławia ratyfikowała Małą Kartę Unii Mikrooceanii, co pozwoli na uczynienie dalszych kroków w integracji Zachodu polskich mikronacji. Niestety, sytuacja wokół śmiesznego konfliktu morwańskiego, gdzie buntownik sarmacki Michał Radetzky zawładnął porzuconym kawałkiem sarmackiego dorobku i wywołał zręcznie konflikt na sezon ogórkowy, korzystając z upału osłabiającego koncentrację i wywołującego rozdrażnienie przez sam fakt palącego słońca, spowodowała, że padły poważne pytania na Szczycie Państw Zachodnich o trzeźwość umysłu co niektórych graczy Unii. Sezonowy konflikt z samej zasady wywołany w okresie kanikuły ogórkowej wraz z nią zniknie, ale czy zniknie wywołane naruszeniem fundamentalnych zasad Małej Karty pewne niedowierzanie wobec partnerów? To mocno wątpliwe, bo jak się podpisuje jakiś dokument, to się go najpierw czyta i potem składa swój podpis pod nim, a po podpisaniu… . Jedność Unii Mikrooceanii została mocno zachwiana grą jej członków, gdyż pozwolili oni sobie z powodu śmiesznego konfliktu na kroki, które dezawuują zasadę solidarności unijnej, a to świadczy o braku poszanowania dla idei wokół której próbowano zbudować integrację.

Co więc dalej w tej sytuacji? Trudno będzie przekonać wolne narody Mikrosławii do idei traktowanej instrumentalnie i prawdopodobnie do dalszej integracji już nie dojdzie, bo ani Nowal, ani Morinia nie mają ochoty znaleźć się w orbicie jakiegokolwiek v-państwa czy to tytułującego się mianem mocarstwa, czy zasłużonej v-nacji, czy czymkolwiek innym. Najwyraźniej chęć brania udziału w awanturach jest silniejsza niż uczciwe układy w Mikrooceanii.

Leave a comment »

Scholandzki brukowiec? Jaki tam brukowiec? Pismo popularne!

Podłe zgłoski – tak nazwał swoje pismo były premier Scholandii. Dlaczego podłe? Otóż premier wyjaśnia to prosto, został posądzony o podłość podczas sprawowania urzędu, co go bardzo mocno zabolało, tym bardziej, że polityczni nudziarze scholandcy, a takich nie braknie we wszystkich dziedzinach v-życia, Jego realne problemy zdrowotne połączone z dwukrotnym pobytem szpitalnym  wykorzystywali do zbijania kapitału politycznego, zniechęcając skutecznie  do niej (v-polityki)  tego męża stanu. Ba, premier czyta regularnie prasę v-światową i rozumie chyba znaczenie słowa „zabawa” w mikronacjoniźmie, bo w gazecie wspomina o celu powołania Pollina i całego blichru wirtualowego (tak, tak, to ma być rozrywka!). Jak sam podkreśla, wszedł do studia prasowego z zamiarem wypuszczenia brukowca! Jednak redaktor Mat Max jest zbyt solidnym dziennikarzem wirtualnym, aby mu mogło wyjść coś trywialnego spod pióra i mamy oficjalnie zadeklarowany brukowiec z solidną porcją wiedzy o Scholandii (nareszcie ktoś przytacza dane statystyczne i personalia, brawo!) i nie mniej ciekawe przemyślenia oraz wywiady.

Chwytliwy tytuł jednak robi swoje i sam z przyjemnością przeczytałem ten zdeklarowany „brukowiec” scholandzki, a czekam na więcej, bo jeśli takie mają być tam brukowce, to ja chętnie poczytam! Po prostu nawet rozczarowany Mat Max nie przestaje być sobą i pisze może mało, ale ciekawie!

Karol Keane

2 Komentarze »

Aktywność v-światowa Dreamlandu

Oprócz cytowanego dokumentu ściśle dotyczącego relacji nowalskich w WKE premier rządu dreamlandzkiego przedstawił na LD cały pakiet podpisanych umów, co ilustruje post:

KANCELARIA PREMIERA
Dreamopolis, Al. Królów,
dnia 22 lipca 2009 roku

Drodzy Dreamlandczycy!

W dniu dzisiejszym potwierdzone zostały trzy dokumenty: Traktat o
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Wolną Republiką Morvan,
Deklaracja o współpracy i przyjaźni pomiędzy Państwami Paktu
Trójprzymierza a Wspólnotą Korony Ebruzów oraz umowa o współpracy
kulturalnej zawarta przez Rządy Dreamlandu i Austro-Węgier.

Pierwszy dokument wywoływał jeszcze przed jego podpisaniem wielkie
poruszenie. Królestwo Dreamlandu uznaje Wolną Republikę Morvan za
suwerenne państwo. Morvan powstał dwa lata temu na ziemiach Księstwa
Sarmacji. Sarmacja do dziś nie uznaje powstania WRM i uważa ich ziemie
za będące pod adminisracją sarmacką. Rząd w Grodzisku uważa sprawę
Morvanu za swoje wewnętrzne problemy. Jednak po upływie dwóch latach
istnienia nie można już mówić tutaj o wewnetrznym problemie. Morvan
utrzymuje kontakty dyplomatyczne z innymi panstwami mikroświata, w tym
z sojuszniczym Wandystanem. Bierze udział w organizacjach, miedzy
innymi w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej. Co najważniejsze, posiada
aktywnych mieszkańców.

Przypominam, że Regulacja Traktatowa ws. kryteriów uznawania państw
straciła moc i nie była brana pod ścisłą uwagę przy procedurze
uznaniowej.

Dwa pozostałe dokumenty są owocami mojej wizyty w Austro-Węgrzech,
która mała miejsce 13-15 lipca. Ze względu na wcześniejsze ataki
terrorystyczne nie została opublikowana informacja o moim wyjeździe. W
Wiedniu zostały uzgodnione zarówno umowa jak i deklaracja. Następnie,
na III Realnym Szczycie OPM, delegacje podpisały obydwa dokumenty. W
imieniu Królestwa Dreamlandu swoje podpisy złożył Paweł Erwin markiz
de Archien-Liberi, Minister Spraw Zagranicznych. Dzisiaj potwierdziłem
wazność dokumentów.

Umowa między Rządami Austro-Węgier i Dreamlandu stanowi pierwszy
poważny krok w zbliżaniu się obydwu państw. Nawiązana została
współpraca kulturalna, oświatowa i naukowa. Najważniejszą kwestią
umowy są wymiany – wymiany przedstawicieli kultury i nauki, a także
możliwość zakładania instytucji kulturalnych i naukowych w drugim
państwie. Ta rotacja z pewnością ożywi naszą kulturę, poznamy także
bogate dziedzictwo austro-węgierskie.

Deklaracja o współpracy i przyjaźni pomiędzy Paktem Trójprzymierza a
Wspólnotą Korony Ebruzów jest ważnym dokumentem z punktu widzenia
polityki międzynarodowej. Powstaje bowiem silna koalicja, która
zaczyna wywierać wpływ na kształtowanie się polskiego mikroświata.
Będziemy przeciwstawiać się każdemu przejawowi imperializmu oraz
służyć pomocą narodom, które jej potrzebują. Już niedługo do koalicji
dołączy Wandystan.

Czyli będzie z kim świętować zbliżającą się wielkimi krokami rocznicę.


(-) dr net. Krzysztof wicehrabia Jazłowiecki, OCO
Premier Rządu Królewskiego

Szczególnej wymowy dostarcza traktat uznaniowy w Morvanem, gdyż ta mikronacja tym samym wchodzi do pałacu v-narodów, skąd wcześniej była wyrzucana z powodów politycznych. Gratulacje dla WRM!

Leave a comment »